Onsite Calibration


Onsite Calibration

วิศวกรมืออาชีพ

วิศวกรการสอบเทียบบริษัท ซิลเวอร์ ริเวอร์ เมโทรโลยี ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความรู้พื้นฐานและทักษะด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ได้ผ่านการฝึกอบรมการสอบเทียบภาคทฤษฎี และปฏิบัติจากสถานบันฝึกอบรมในประเทศ และได้รับการฝึกสอนอย่างใกล้ชิดจากผู้ควบ คุมงานที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะในแต่ละประเภทเครื่องมือวัด ในการดำเนินงานต่างๆ ของวิศวกรการสอบเทียบเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ซึ่ง ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการสอบเทียบเป็นจำนวนมาก