ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอนการขอใบเสนอราคา
(Calibration Quotation Step)

ลูกค้าติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร โดยใช้แบบฟอร์มใบขอทราบราคาสอบเทียบ (รูปแบบไฟล์ PDF หรือ EXCEL) ในการแจ้งรายละเอียดต่างๆ ของเครื่องมือวัดที่ต้องการสอบเทียบ เพื่อประเมินงานก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

SR-FM-QP-701-1 ใบขอรับบริการ
ดาวน์โหลดไฟล์ DOC  |  ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

บริษัทฯ ส่งใบเสนอราคาค่าบริการสอบเทียบ รวมทั้งค่าบริการพิเศษในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้ทำการสอบเทียบ ณ บริษัทลูกค้า (สอบเทียบนอกสถานที่)

ลูกค้าส่งใบเสนอราคาที่มีลายเซ็นระบุ “ยินดีรับข้อเสนอ” กลับมายังบริษัทฯ พร้อมทั้งนัดหมายช่วงเวลาที่ต้องการให้ทำการสอบเทียบ

ลูกค้าส่ง และ/หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ ไปรับเครื่องมือวัดที่ต้องการสอบเทียบ เพื่อส่งให้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบของบริษัทฯ ทำการสอบเทียบ

ตัวแทนคณะบริหารจัดการงานเทคนิคเฉพาะด้านตรวจสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการ

บริษัทฯ ออกใบรับรองผลการสอบเทียบ พร้อมลายเซ็นของ ตัวแทนคณะบริหารจัดการงานเทคนิคเฉพาะด้าน

ลูกค้ามารับ และ/หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ ไปส่งเครื่องมือวัด พร้อมด้วยใบรับรองผลการสอบเทียบ รวมทั้งลูกค้าดำเนินการ

ลูกค้าติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร โดยใช้แบบฟอร์มใบขอทราบราคาสอบเทียบ (รูปแบบไฟล์ PDF หรือ EXCEL) ในการแจ้งรายละเอียดต่างๆ ของเครื่องมือวัดที่ต้องการสอบเทียบ เพื่อประเมินงานก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

บริษัทฯ ส่งใบเสนอราคาค่าบริการสอบเทียบ รวมทั้งค่าบริการพิเศษในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้ทำการสอบเทียบ ณ บริษัทลูกค้า (สอบเทียบนอกสถานที่)

ลูกค้าส่งใบเสนอราคาที่มีลายเซ็นระบุ “ยินดีรับข้อเสนอ” กลับมายังบริษัทฯ พร้อมทั้งนัดหมายช่วงเวลาที่ต้องการให้ทำการสอบเทียบ

ลูกค้าส่ง และ/หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ ไปรับเครื่องมือวัดที่ต้องการสอบเทียบ เพื่อส่งให้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบของบริษัทฯ ทำการสอบเทียบ

ตัวแทนคณะบริหารจัดการงานเทคนิคเฉพาะด้านตรวจสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการ

บริษัทฯ ออกใบรับรองผลการสอบเทียบที่มีตราประทับ พร้อมลายเซ็นของ ตัวแทนคณะบริหารจัดการงานเทคนิคเฉพาะด้าน

ลูกค้ามารับ และ/หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ ไปส่งเครื่องมือวัด พร้อมด้วยใบรับรองผลการสอบเทียบ รวมทั้งลูกค้าดำเนินการ

ขั้นตอนดำเนินการสอบเทียบ
(Calibration Service Process)